ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste update op 18 augustus 2022

De website: group-k.be
(hierna samen het “Platform”)
zijn een initiatief van:
Group K
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren, België.
KBO nummer: BE 0769.335.308
E-mail: info @group-k.be

(hierna “wij” of “Groep K”)

Dit document bevat:
I. Algemene gebruiksvoorwaarden
II. Privacybeleid

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker”).
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten te aanvaarden.
Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan ​​in de wijziging, aanvulling of verwijdering van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.
We behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar we verbinden ons ertoe om op een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

2. Platform
A. Toegankelijkheid en navigatie
Toegang tot en gebruik van het Platform is beperkt tot personen ouder dan 18 jaar. Elke Gebruiker verklaart op erewoord dat hij/zij de vereiste leeftijd heeft bereikt. We behouden ons het recht voor om op enigerlei wijze bewijs van de leeftijd van de Gebruiker te vragen.
We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, beveiliging en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Een absolute prestatiegarantie kunnen wij echter niet geven en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.
Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.
We behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

B. Inhoud
Groep K bepaalt in grote mate de inhoud van het Platform en gaat zeer zorgvuldig om met de informatie erop. We nemen alle mogelijke regels van het platform in acht om het zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie erover gaat. Wij zijn de autoriteiten die het recht hebben om het platform en de inhoud op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te declareren, zonder enige aansprakelijkheid.
Groep K kan geen absolute garantie geven met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Hierdoor is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kan Group K niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die de Gebruiker zou lijden als gevolg van de informatie die op het Platform wordt verstrekt.
Indien bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.
Elke download van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Group K is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

C. Diensten gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

c1) Registratie
Toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het Platform hebben voltooid.
Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die meerderjarig en handelingsbekwaam zijn, na het invullen en valideren van het online op het Platform beschikbare registratieformulier en na het accepteren van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te verzekeren.
De Gebruiker moet daarom een ​​geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van de registratie bij onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om te registreren voor de Diensten.
Elke communicatie van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze verbindt er zich dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.
Ook is er slechts één inschrijving per persoon toegestaan.
De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen die hem/haar toegang geeft tot een voor hem/haar gereserveerde ruimte (hierna de “Persoonlijke Ruimte”), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.
De gebruikersnaam is definitief, maar het wachtwoord kan door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte.
Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze niet aan derden mee te delen.
In ieder geval behoudt Group K zich het recht voor om een ​​verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

c2) Afmelden
De Gebruiker die regelmatig is geregistreerd, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn persoonlijke omgeving te gaan. Elke uitschrijving van het Platform wordt effectief binnen een periode van 2 weken nadat de Gebruiker het daarvoor bestemde formulier heeft ingevuld.

D. Inhoud gepubliceerd door de gebruiker
De Gebruiker verbindt zich ertoe alle toepasselijke en toepasselijke wetten (inclusief, maar niet beperkt tot, privacy- en auteursrechtwetten) na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die in strijd kan zijn met de openbare orde of goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor alle inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.
Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgaaf van redenen. Evenzo kan de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, worden gewijzigd of verwijderd zonder enige reden of tijdslimiet.
Door op het Platform te publiceren, verleent de Gebruiker aan Groep K, kosteloos en op niet-exclusieve basis, het recht om de gepubliceerde inhoud, direct of indirect, weer te geven, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, te distribueren en te verspreiden, op elk medium en over de hele wereld.

3. Links naar andere websites
Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Group K en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.
Group K heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.
Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

4. Intellectuele eigendom
De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computerapplicaties, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van Groep K of Groep K heeft de nodige rechten verkregen en wordt als zodanig beschermd door de toepasselijke en toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom.
Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Groep K, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk zijn gemarkeerd als 'royalty-free' op het Platform.
De gebruiker van het platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan ​​de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te verspreiden, te verkopen of aan het publiek mee te delen.
Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden veranderen of kunnen veranderen.

5. Bescherming van persoonsgegevens
We verzekeren Gebruikers dat we het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat we er altijd naar streven om hierover duidelijk en transparant te communiceren.
De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt tijdens zijn bezoek of gebruik van het Platform, worden door Groep K uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt.
Groep K verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ' Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'AVG') en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking tussen partijen, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Groep K haar maatschappelijke zetel heeft.

7. Overige bepalingen
Group K behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.
In geval van inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Group K zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Group K behoudt zich het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder reden en zonder kennisgeving worden genomen. Ze kunnen niet de aansprakelijkheid van Groep K inhouden, noch kunnen ze aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van enige bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In dat geval hebben wij het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.


II. PRIVACYBELEID
Bijgewerkt op 1 oktober 2021
1. Partijen en onderwerp
Groep K (hierna "Groep K" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren, België
KBO/BTW: BE 0769.335.308
E-Mail: info @group-k.be

Groep K neemt dit Privacybeleid aan, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die wordt gehost op het volgende adres: group-k.be (hierna de “Site”), en over de manier waarop persoonsgegevens is verzameld. verzameld en verwerkt door Groep K.
De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, natuurlijk of legaal, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze interactie heeft met de Site.
In haar hoedanigheid van gegevensbeheerder bepaalt Group K alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Groep K verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (dwz de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “AVG”; hierna de “Verordening“).
Groep K is vrij om een ​​natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op haar verzoek en voor haar zal verwerken (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). Groep K verbindt zich er in voorkomend geval toe een Verwerker te selecteren die voldoende waarborgen biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Gebruik van de site door gebruikers kan leiden tot het verzamelen van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Groep K, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners handelend in naam en voor rekening van Groep K, vindt plaats in overeenstemming met de Wet en de Verordening.
Persoonsgegevens worden door Groep K verwerkt, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methoden:
voor het verwerken van bestellingen, het opstellen van inkooporders en facturen. Indien deze gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden zal toestemming worden gevraagd.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:
Group K verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van klanten alleen voor klanten- en orderbeheer: b.v. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen en facturatie. Voor het gebruik van direct marketing doeleinden wordt steeds toestemming gevraagd aan de klant.

4. Persoonsgegevens die mogen worden verwerkt
De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Group K bij het bezoeken en gebruiken van de Site de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
Naam of bedrijfsnaam, eventueel btw-nummer, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Group K verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit privacybeleid.

5. Toestemming
Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van en zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Deze overeenkomst regelt de inhoud van dit privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het privacybeleid-vakje in ‘hypertekstlink’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Groep K. Elke overeenkomst die Groep K en een Gebruiker bindt met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onder voorbehoud van aanvaarding door de Gebruiker van het Privacybeleid.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de voorwaarden en principes uiteengezet in dit Privacybeleid, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij verstrekt op de Site of in verband met de diensten aangeboden door Groep K voor de bovenstaande doeleinden.
De Gebruiker heeft het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van verwerkingen op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers
Conform artikel 13 lid 2 van de Verordening bewaart Verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze worden verwerkt.
Deze duur is in alle gevallen niet langer dan. De persoonsgegevens die voor klantenbeheer worden verwerkt, worden bewaard voor de periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (ook op het gebied van boekhouding).

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan medewerkers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Groep K voor zover er voldoende garanties zijn voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Groep K om de producten op de markt te brengen of diensten te verlenen. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van Groep K en zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In alle gevallen zullen de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt, de inhoud van dit privacybeleid naleven. Group K zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.
In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, wordt de Gebruiker vooraf geïnformeerd zodat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming kan geven voor dit gebruik van persoonsgegevens.

8. Rechten van de gebruikers
The User can exercise his rights at any time by sending a message by e-mail to the following address: [email protected], or a letter by post, accompanied by a copy of his or her identity card to the following address : Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren, Belgium.

A. Recht van toegang
Overeenkomstig artikel 15 van de Verordening garandeert Groep K het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:
• de betreffende categorieën persoonsgegevens;
• de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
• indien de ontvangers in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd, passende of passende waarborgen;
• indien mogelijk, de voorgestelde bewaartermijn van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze termijn te bepalen;
• het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening en, in ieder geval in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
De Verantwoordelijke kan een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten voor extra exemplaren die door de Gebruiker worden aangevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De kopie van de gegevens wordt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.

B. Recht op rectificatie
Groep K garandeert de Gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.
Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij dit niet zelfstandig kan, in welk geval het verzoek gericht kan worden aan Groep K.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

C. Recht op gegevens-wissing
De Gebruiker heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonsgegevens zo snel mogelijk te verkrijgen in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de Verordening.
Wanneer de Verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze op grond van het vorige lid moet wissen, zal de Verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, om andere verantwoordelijken die persoonsgegevens verwerken, dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van de associatie met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan door die verwerkingsverantwoordelijken.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:
• de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is, of een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toevertrouwd, uit te voeren uit;
• het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of een beperking van de verwerking ervan, tenzij een dergelijke openbaarmaking onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

D. Recht op beperking van de verwerking
De Gebruiker heeft het recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de gevallen bedoeld in artikel 18 van de Verordening.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke openbaarmaking onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Overeenkomstig artikel 20 van de verordening hebben gebruikers het recht om van Groep K hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Groep K dit verhindert, in de gevallen voorzien in de Verordening.
Wanneer de Gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid onder de vorige paragraaf uitoefent, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is verleend.
Het recht op dataportabiliteit laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

F. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, inclusief de automatisering van gegevens door Groep K. Overeenkomstig artikel 21 van de Verordening zal Groep K niet langer persoonsgegevens verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

G. Klachtrecht
De Gebruiker heeft het recht om een ​​klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Groep K, bij de Gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie vindt u op de website: https://www.dataprotectionauthority.be/.
Klachten kunnen worden ingediend bij de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: [email protected]
De Gebruiker kan ook een last onder dwangsom indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies
De Site maakt gebruik van cookies. U kunt het Cookiebeleid raadplegen op https://group-k.be/cookie-policy/

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke
De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan Groep K. De inhoud van deze sites en de naleving van de Verordening en de Wet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Groep K.
De houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige onder de 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens via de site vrij te geven. Groep K raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om verantwoord en veilig internetgebruik te bevorderen. De verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens - met name wat betreft leeftijd - die door minderjarigen worden verstrekt . zijn geïntroduceerd. In geen geval zullen persoonsgegevens door de Verantwoordelijke worden verwerkt als de gebruiker aangeeft jonger dan 16 jaar te zijn.
Group K is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, in het bijzonder als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

11. Veiligheid en beveiliging
Verantwoordelijke treft technische en organisatorische maatregelen om een ​​passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten die samenhangen met de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
De gegevensbeheerder gebruikt standaard versleutelingstechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de site.

12. Wijziging van het privacybeleid
Group K behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verzonden om afdwingbaarheid te garanderen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk zal worden gerecht aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Group K.

14. Contact
Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:
info @group-k.be

Also available in English or French

Algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op IT- en auditdiensten geleverd door GROUP K bv

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en dienstverleningen inzake IT en audit door GROUP K bv bv, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van haar wederpartijen tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst, bestelbon of betaling van het factuurbedrag verklaart elke wederpartij in te stemmen met deze verkoopsvoorwaarden.

1. DEFINITIES

  1. Onderhoud, structurering, beveiliging en beheren van websites en/of netwerken: het door GROUP K bv inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website en/of netwerk van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website en/of netwerk van de opdrachtgever, in het kader van het beheer, beveiliging, structurering en/of beveiliging van de betreffende website en/of netwerk van een opdrachtgever.
  2. Audit: de door GROUP K bv georganiseerde en geleverde auditdiensten met het oog op het beoordelen van de netwerk infrastructuur, zijn beveiliging en zijn inrichting.
  3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie GROUP K bv een overeenkomst sluit tot het leveren van de hierboven opgenoemde diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID

Bij ondertekening van een overeenkomst met GROUP K bv verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van GROUP K bv en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat en derhalve door deze gebonden is.

Enkel door middel van een expliciete en schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en GROUP K bv kan worden afgeweken van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

3. AANBOD EN AANVAARDING

Alle offertes en prijsopgaven door GROUP K bv zijn volledig vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door GROUP K bv blijven gedurende 1 maand geldig.

Facturering geschiedt op basis van de bestelbon en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken van de lopende opdracht. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en GROUP K bv zijn pas; geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

Een samengestelde prijsopgave verplicht GROUP K bv niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

GROUP K bv zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GROUP K bv het recht bepaalde werkzaamheden en/of diensten te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan GROUP K bv aangeeft dat deze noodzakelijk of wenselijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of wenselijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan GROUP K bv. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan GROUP K bv zijn verstrekt, kan GROUP K bv de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. GROUP K bv is niet gehouden tot enige vergoeding van welke aard dan ook voor schade, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste, laattijdige en/of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan GROUP K bv de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door GROUP K bv of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. DUUR EN BEËINDIGING

  1. Ontwerpen, beveiligen, structureren en beheren. Het ontwerpen of herwerken van een website en/of netwerk of andere computerprogramma’s is een aannemingsovereenkomst en wordt binnen een redelijke termijn uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk een leveringstermijn is overeen gekomen. De leveringstermijn wordt opgeschort in de gevallen zoals opgesomd in deze algemene voorwaarden.
  2. Het uurtarief IT voor deze diensten bedraagt 115 EUR, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst. Voor de auditopdrachten gelden dagtarieven van 1000 €, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.
  3. De uitvoeringstermijn vangt aan bij aanvaarding van de bestelling door GROUP K bv. De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet en/of de inpassing in het netwerk van de opdrachtgever. Na publicatie en/of inpassing volgt een periode van acht dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website en/of het netwerk definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.
  4. Onderhoudscontracten

Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van de voorlopige oplevering zoals hierboven bepaald en worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst en zijn ten alle tijden opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste 3 maand.

Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.

  1. Auditcontracten

Auditcontracten bestaan uit 6 maandelijkse controlebezoeken door GROUP K bv op locatie van de opdrachtgever. De audit is een aannemingscontract waarbij GROUP K bv advies verleent betreffende de kwaliteit van de netwerkinfrastructuren het niveau van IT-beveiliging en de performanties van het netwerk. Deze contracten worden aangegaan voor bepaalde duur en lopen af na onderling akkoord met de opdrachtgever.

  1. Algemeen

Wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met GROUP K bv gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende voorwaarden, dan behoudt GROUP K bv zich het recht voor de overeenkomst met de opdrachtgever direct te beëindigen.

GROUP K bv heeft het recht de overeenkomsten, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. De opdrachtgever verbindt zich ertoe GROUP K bv onverwijld op de hoogte te brengen van dergelijke gebeurtenissen en/of aanvragen.

6. MODALITEITEN

GROUP K bv verbindt zich ertoe zo spoedig mogelijk van start te gaan met de verwerking van de door de opdrachtgever aangereikte gegevens, tekst(en) en/of beeldmateriaal en met de creatie van de overeengekomen producten.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of netwerk maakt GROUP K bv eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan GROUP K bv. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat GROUP K bv ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat GROUP K bv over tot het voltooien van de volledige inrichting van het network zoals in het basisontwerp bepaald, eventueel aangepast op vraag van de opdrachtgever.

Door GROUP K bv ingerichte en onderhouden netwerken worden op een nader te specificeren aan de opdrachtgever verstrekt aan de hand van een gedocumenteerd of gedigitaliseerd rapport of met behulp van een IT-tool.

De audits gebeuren telkens op locatie van de opdrachtgever zelf tijdens 2 jaarlijkse controles waarbij GROUP K bv advies verleent betreffende de conformiteit volgens de geldende normen en volgens de regels van goed vakmanschap.

7. PRIJZEN

Alle prijzen ten aanzien van particulieren zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Prijzen aan BTW-plichtigen worden steeds exclusief BTW opgegeven.

De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 5% hebben doen stijgen.

Andere tariefwijzigingen worden door GROUP K bv minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.

8. BETALING

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen en implementeren van een network of een IT-support wordt gesloten tussen de opdrachtgever en GROUP K bv is de opdrachtgever gehouden tot betaling. De opdrachtgever dient binnen 15 dagen na het verzenden van de factuur door GROUP K bv het verschuldigde bedrag te voldoen.

Bij een onderhoudsovereenkomst voor een netwerk wordt door GROUP K bv aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 15 dagen na het verzenden van de factuur door GROUP K bv het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.

Bij een auditovereenkomst zal de audit slechts worden aangevat na de integrale betaling van overeengekomen prijs.

Indien opgenomen in de overeenkomst, in principe voor contracten boven 10.000 EUR excl. BTW, zullen deelfacturen opgesteld en verstuurd worden, zijnde 30% van contractwaarde bij levering van materialen, 30% bij de start van de prestaties en de resterende 40% bij voorlopige oplevering van het contract. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 15 dagen na het verzenden van de factuur per e-mail aan de opdrachtgever.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan GROUP K bv over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag.

Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 100 EUR en een maximum van 500 EUR per factuur, naar keuze van GROUP K bv.

In dergelijke gevallen behoudt GROUP K bv zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan GROUP K bv.

Opdrachtgever wordt pas eigenaar van, of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten, vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens GROUP K bv heeft voldaan.

9. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

GROUP K bv noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover GROUP K bv bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop GROUP K bv weinig of geen invloed kan uitoefenen kan GROUP K bv op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met GROUP K bv of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met GROUP K bv.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is GROUP K bv slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van GROUP K bv voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, daarvoor niet aansprakelijk kan gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens GROUP K bv en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.

GROUP K bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat in de netwerkinfrastructuur van de opdrachtgever is aangebracht en wordt gebruikt.

GROUP K bv is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website en/of netwerk worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites en/of netwerken.

De inhoud van de gegevensverspreiding en publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. GROUP K bv wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan GROUP K bv aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal GROUP K bv vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

11. OVERMACHT

GROUP K bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer GROUP K bv als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal GROUP K bv alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en GROUP K bv geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door GROUP K bv tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

12. COÖRDINATEN

De opdrachtgever dient GROUP K bv terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever. Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon-, emailadressen, domeinnamen, enz...

Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door GROUP K bv geleden schade.

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Al het door GROUP K bv vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van GROUP K bv niet worden bewerkt of verwerkt in andere netwerken dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

De intellectuele eigendom van door GROUP K bv verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij GROUP K bv, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan GROUP K bv hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is GROUP K bv gerechtigd hiervoor zelf een redelijke vergoeding te bepalen en in rekening te brengen.

Behoudens andersluidend expliciet en schriftelijk overeengekomen, dient de opdrachtgever steeds in te staan voor de handhaving en respectering van de naburige rechten die mogelijk gevestigd zijn in hoofde van GROUP K bv.

GROUP K bv behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GROUP K bv en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Hasselt aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn eveneens gepubliceerd op de website van GROUP K bv.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

15. VARIA

GROUP K bv zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan GROUP K bv.

De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.

De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. GROUP K bv zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

GROUP K bv is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.